Aktualność

W dniu 4  grudnia br. zostały opublikowane planowane zmiany w projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030.

Jak czytamy na stronie KPRM ogólne uzasadnienie „Projektowana uchwała przewiduje modyfikację wybranych zadań Strategii w celu ujednolicenia nomenklatury w obowiązujących aktach prawnych oraz w sposób odzwierciedlający zaplanowaną, faktyczną formę, termin i zakres ich realizacji, będący wynikiem wielostronnych ustaleń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację NSO i podjętych przez nich decyzji, uwzględniających aktualne potrzeby i możliwości wykonania zadań, przy jednoczesnym zachowaniu spójności z rocznymi harmonogramami wdrażania NSO”.

Eksperci Stowarzyszenia IFIC Polska i Związku Pracodawców SPOIWO oceniają część zmian w projekcie jako niekorzystne dla pacjentów i efektywności systemu ochrony zdrowia. Problemem głównym  jest nie tylko opóźnienie we wdrażaniu zmian na rzecz efektywniejszej organizacji profilaktyki onkologicznej, czego potwierdzeniem są uchwały Rady Ministrów dotyczące przesuwania zmian w harmonogramach NSO z bieżącego roku i poprzednich lat, a co za tym idzie, rozmywanie mechanizmów – triggerów, zapewniających skuteczność, terminowość czy odpowiedzialność. Można tu przywołać dla przykładu usunięcie słów jak „wprowadzenie”, „koordynowanie”, „obowiązek”. Działanie takie budzi obawę, że jest to intencyjne osłabianie dążenia do osiągania istotnych i faktycznych wyników populacyjnych zdrowia publicznego w obszarze onkologii na rzecz „ciągłego opracowywania” i akumulacji nierozwiązanych problemów organizacyjnych, które przypadną już na czas pracy obecnego Rządu. Równocześnie projektowane zmiany hamują pełną, efektywną i skuteczną realizację celów NSO, zawartych w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2019 r., w szczególności Art. 2. Pkt 2) „poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych”, uniemożliwiając powstanie pełnego, skoordynowanego, kompletnego łańcucha onkologicznego, w zakresie nadzoru nad grupami podwyższonego ryzyka i przepływu pacjentów do wyższych poziomów opieki oraz deretencji pacjentów z ośrodków KSO.

Zwracamy się z prośbą o rewizję dokumentów, doprecyzowanie terminów i triggerów poszczególnych etapów wdrożenia. Mamy świadomość, że działania operacyjne NSO są procesem skomplikowanym, wymagającym wieloperspektywicznego spojrzenia i doświadczenia właściwego dla każdego etapu wdrażanych zmian – od koncepcji, pilotaży do wdrożenia systemowego z wynikami populacyjnymi istotnymi dla zdrowia publicznego. Celem głównym NSO jest wydłużenie średniej długości życia i lat w zdrowiu. Celami pośrednimi są wczesne wykrywanie stanów wysokiego ryzyka, interwencje z tym związane oraz wykrycie jak największej liczby nowotworów we wczesnym stadium. Nasze organizacje  zrzeszają liczne grono specjalistów w dziedzinie systemów, polityk zdrowotnych jak i doświadczonych menadżerów. Jesteśmy gotowi wspierać naszą wiedzą i doświadczeniem w przygotowaniu propozycji reform systemu ochrony zdrowia, służących budowie synergicznej wartości dla wszystkich uczestników (Pacjenci, Personel, Podmioty, Płatnik i Politycy zdrowotni).

Pełna treść dokumentu:

Opinia ws. projektu zmian w uchwale dot. NSO

Pismo do Stowarzyszenia IFIC Polska oraz Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości ws. projektowanych zmian w treści NSO

Wróć