Aktualność

W dniu 18 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie założycielskie Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości.  Jego celem jest promowanie rozwiązań pro-efektywnościowych oraz podejmowanie negocjacji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ w celu wdrażania zmian regulacyjnych, podnoszących efektywność systemu ochrony zdrowia oraz wartość dla wszystkich interesariuszy.

Członkowie założyciele – menadżerowie podmiotów leczniczych z różnych branż, lekarze, przedsiębiorcy, pracownicy kontraktowi, praktyki – zainteresowani są realnym wdrażaniem rozwiązań projakościowych i proefektywnościowych.

Będziemy dążyć, aby reformy systemu ochrony zdrowia zakładane w Krajowym Planie Odbudowy wprowadzały rzeczywiste zmiany, nowe formy kontraktów redukujące bariery regionalne czy rozwiązania oparte na „shared savings”. Ważna dla nas jest zmiana formy rozmowy pomiędzy reprezentantami świadczeniodawców oraz płatnika i regulatora, zmierzająca do bieżącej współpracy, systematycznej interakcji między stronami w procesach wdrażania reform. Naszym celem jest otwarte pokazywanie danych i wyników populacyjnych  oraz dążenie do takiej otwartości ze strony płatnika – benchmarkingu, pozwalającego na porównywanie się i stopniowy wzrost jakości poprzez wzajemne uczenie się.

Kluczowe dla nas jest efektywne i rzeczywiste wdrażanie interwencji z mierzalnymi i faktycznymi celami o charakterze populacyjnym, które przyniosą poprawę pozycji Polski w europejskich statystykach np. OECD. Będziemy propagować i egzekwować skuteczne metody wdrażania reform, oparte na doświadczeniach międzynarodowych jak np. model z Kraju Basków.

Kolejnym kierunkiem działań jest propagowanie wdrażania koordynacji oraz kooperacji medyków w opiece nad pacjentem w oparciu o plan opieki, poszerzone kompetencje, czy dodatkowe możliwości diagnostyczne. Będzie to prowadziło do budowania mostów pomiędzy profesjonalistami i wzrost zaufania pacjentów.

Wróć